سیستم‌های اطلاعات جغرافیایی (GIS) و سنجش از دور (RS)

طرح های ژئوانفورماتیک و GIS و سامانه های تحت وب

◄ توسعه و بهينه‌سازي نرم افزار های تحت وب GIS و انجام تحلیل های مکانی؛

◄ انجام پروژهاي تحقيقاتي، مشاوره‌اي و عملياتي مرتبط با مديريت، برنامه ریزی، طراحی شهري، سنجش از دور، مطالعات محيط زيست، منابع طبیعی و آبخیز داری؛

◄ همکاري تحقيقاتي ،مشاوره‌اي و عملياتي با مراکز علمي داخلي، بين المللي، سازمان ها، شرکت ها وادارات دولتي وخصوصی در زمينه تخصصي مديريت، محيط زيست،طراحی وبرنامه‌ریزی شهري؛

◄ انجام پروژهاي تحقيقاتي ،مشاوره‌اي و عملياتي در زمینه کشت کنترل شده، مجتمع‌های کشاورزی و مطالعات سنجش از دور مربوط به خاک وآب.